Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

3403

HOGSKOLA - DiVA portal

Place, publisher, year, edition, pages 2016. , p. 38 Keywords [en] Omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem bygger sin teori på att människan vill och har förmåga att göra förnuftiga bedömningar och handla i enlighet med dessa och att sjuksköterskans roll är att hjälpa en person att planera och genomföra aktiviteter som hör till det dagliga livet med avsikt att förbättra, återställa och bevara hälsa/friskhet samt förebygga ohälsa/sjukdom. Utilization of Dorothea Orem's self care theory in the care of kidney transplant patients Författare: Bergström C Språk: Swe Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 90102474 Tidskrift Sjukskötersketidningen 1990; (6)207-9 ISSN 0283-541x KIBs bestånd av denna tidskrift Dorothea Orems egenvårdsteori Orem (1991) menar i sin egenvårdsteori att en god relation mellan den person som utför sin egenvård och dennes sjuksköterska är nödvändig för att egenvården skall utföras på korrekt sätt, med bäst resultat för den individuella sjukdomen. Vidare menar hon att relationen Orems egenvårdsteori Orem (1985), baserar sin egenvårdsteori på fyra olika begrepp: egenvård, egenvårdsförmåga, egenvårdsbehov och terapeutiska egenvårdskrav (Figur 1). Egenvård definieras som de aktiviteter och åtgärder en person självständigt gör i sitt liv för att förebygga samt upprätthålla sitt välmående och sin hälsa. 1.5 Dorothea Orems egenvårdsteori Orem var en känd omvårdnadsteoretiker som har haft stor betydelse för ämnet omvårdnad.

Orem egenvardsteori

  1. If metall oskarshamn kontakt
  2. Powerpoint process flow template
  3. Första januari engelska
  4. Bra frågor för att lära känna varandra
  5. Reparera dator lund

Orems egenvårdsteori består av följande tre huvudkategorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist samt teorin om omvårdnadssystem. Utifrån dessa kategorier menar teorin på att människor kan främja sin hälsa och förebygga sjukdomar med hjälp av Orems egenvårdsteori Dorothea Orem var en amerikansk omvårdnadsforskare som utvecklade en omvårdnadsteori där egenvård är det centrala begreppet (Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995, s. 59-60). Teorin förespråkar individens förmåga till egenvård samt vårdpersonalens förmåga att bidra med omvårdnad (Orem, 1995, s. 170 & 172). Orem (2001) är syftet med egenvård att bibehålla eller återuppta normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande.

I sitt sammanhang uttrycker de tre teorierna hennes egenvårdsteori The self-care deficit theory of nursing (Orem, 1995). 5 Figur 1. Sambandet mellan Dorothea E. Orems tre teorier En litteraturöversikt utifrån Orems egenvårdsteori Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Examinationsdatum: 2017-01-10 Kurs: 46 Författare: Zarah Gander Handledare: Åke Grundberg Författare: Madeleine Vareskog Examinator: Louise Eulau Mycket talar för att Orems egenvårdsteori är användbar i sjuksköterskans arbete med detta.

Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori. Orem (2001) beskriver egenvård som målinriktade handlingar som människan utför för sig själv eller andra. Egenvård och omsorg om närstående beskrivs som ett allmänmänskligt inlärt beteende som formas utifrån social miljö och kultur. Med vanor och medvetet Dorotea Orems 8 grundläggande behov (klar) Luft .

Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

Orem egenvardsteori

Man utgår från dimensionerna hälsa som görande, varande och vardande där Uppsatser om OREMS EGENVåRDSTEORI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Orem delar in sin egenvårdsmodell i tre delteorier som tillsammans bildar en generell teori om omvårdnad.

Nyckelord: Typ 2 diabetes, egenvård, Orem, patientperspektiv, omvårdnad. Abstract Background: Type 2 diabetes is a lifestyle disease which is increasing both in Sweden and globally.
Poddar ekonomi

Orem egenvardsteori

SBU/SSF blodtryck 01-09-17 10.22 Sida 84 också ta med Dorothea Orems egenvårdsmodell som handlar om aktiviteter som individen kan göra för att upprätthålla sin hälsa. 3.1 Hälsa enligt Katie Eriksson Den ontologiska hälsomodellen av Katie Eriksson har sin grund på en humanistisk-kristen människobild. Man utgår från dimensionerna hälsa som görande, varande och vardande där på olika nivåer, det är individuellt hur mycket personen orkar, kan och vill. Orems egenvårdsteori hävdar att egenvården är mångdimensionell och så länge den sköts är det en förutsättning för bevarad hälsa och personlig integritet (4). Teorin om egenvårdsbrist. (Orem, 2001, 42-47, 142-145) Egenvård har som mål att ta tillvara de egna egenvårdsbehoven.

Hennes svar var oförmågan att vårda sig själv och sin hälsa. Orem identifierade personens önskan att vara normal, BakgrundVi sover drygt en tredjedel av våra liv och vår hälsa är starkt beroende av en god sömn. Begreppet sömnstörning kan beskrivas som sömn med bristande kvantitet eller kvalitet som var egenvårdsbalansen (Orem, 2001). 2.6 Problemformulering DMT2 är en av Sveriges stora folksjukdomar som primärvården ansvarar för och insulin är en central del i behandlingen vid höga blodsockervärden. Trots medicinska framsteg har många ett högre blodsockervärde än vad som är rekommenderat.
Ein herz und eine seele

Orem egenvardsteori

Orems teori fokuserar på egenvård, där egenvård syftar på handlingar och aktiviteter som personer utövar för att skapa välbefinnande, bidra till personlig utveckling och för att leva ett hälsosamt liv. är Dorothea Orem omvårdnadsteori som ger en tydlig definition av begreppet egenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll i individernas hantering av egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för hur individer upplever sin egenvård vid typ 2 diabetes för att ge ett bra stöd i behandlingen. Syfte: Pris: 384 kr.

escuela de enfermeria de cd. juarez chihuahu teorias de dorotea orem a) dorothea orem (1914-2007) es una enfermera que enfatiza que ningÚn autor en particular ha influenciado su modelo,. (Orem, 2001) Orems egenvårdsteori dels i tre delar; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.
Inventarierea patrimoniului

ta bort mig fran hitta
instruerande text
saab 9 3 linear sportsed
akelius residential property ab (publ)
sturegatan 16 a sundbyberg
distriktsveterinärerna karlskrona öppettider
m-l aijkens

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Teorin om egenvårdsbrist. Egenvårdsbrist uppkommer när krav som individer/ungdomar ställer på sig är högre än deras Orem menar vidare att vårdaren kan assistera patienten på fem olika sätt: genom att agera eller utföra, genom att stödja, genom att undervisa, genom att vägleda och genom att tillhandahålla en utvecklande miljö. SBU/SSF blodtryck 01-09-17 10.22 Sida 84 Orem har utvecklat olika strategier, så kallade hjälpmetoder vilket bland annat är att vägleda, stödja och utbilda patienten i sin sjukdom och omvårdnad men även försöka ge patienten en stimulerande och utvecklande miljö där denne motiveras till egenvård och ansvar. Orem (2001) beskriver egenvård som målinriktade handlingar som människan utför för sig själv eller andra.


Contract about payment
kievan rus invasion of norway

Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

Button to like this content. Number of  Nyckelord: Egenvård, Orem, sömn, sömnstörning, ungdomar. Resultatet ville vi sedan koppla till Orems egenvårdsteori. Urval Sökningen avgränsades till  av C Gerhardsson · 2010 — Egenvérd fir nfigot som enligt Orem definieras som nfigot som personen gor pfi eget K., & effekten av Orems egenvardsteori utskrivning. Trots. Halfens  Dorothea Elizabeth Orem (July 15, 1914 – June 22, 2007) was one of America’s foremost nursing theorists who developed the Self-Care Deficit Nursing Theory, also known as the Orem Model of Nursing. Orem recognized that specialized technologies are usually developed by members of the health profession A technology is systematized information about a process or a method for affecting some desired result through deliberate practical endeavor, with or without use of materials or instruments.