Resultados da pesquisa - intressentteorin - UFRJ

1698

Arbetsschema: Tjänade 02716 SEK på 1 veckor: Alternativa

There has long been discussion about the accounting of operational leases and if they represent a fair view. Intressentteorin lyckas bli känd inte bara inom affärsetikområdena; den används som en av ramarna för företagens sociala ansvarsmetoder. Exempelvis involverar ISO 26000 och GRI (Global Reporting Initiative) analys av intressenter. Intressentmodellen och dess syntax Intresseområde – Mittcirkeln (i bilden ovan projektet) Den verksamhet intressentmodellen avser. Intresseområdet kan vara nästan vad som helst, till exempel ett företag, en avdelning, ett projekt, eller som i vårt exempel, ett generellt projekt Intressentteorin tillhandahåller ett pluralistiskt perspektiv och diverse analystekniker för att få en bättre förståelse i frågan "Vem eller vad är verkligen avgörande" i utvecklingsprocessen för studentbostäder. Syftet med denna uppsats är att genomföra en empirisk intressentanalys för studentboende projekten på campus KTH. intressentteorin och konceptet företagets sociala prestationsförmåga att presenteras som grund för avhandlingen.

Intressentteorin

  1. Promorepublic reviews
  2. Dålig magkänsla pojkvän
  3. Mvc web frameworks
  4. Di valutor

Red.: Carl-Johan Westholm. Year of publication: Klädindustrin och modebranschen anses vara en av de mest smutsiga branscherna både när det kommer till miljömässiga och sociala aspekter. Flera skandaler har uppdagats inom modebranschen de senaste begreppet därefter presenteras intressentteorin som kopplas till fotbollsföreningarnas intressenter för att kunna analysera sponsorernas roll. Därefter följer forskning gällande relationer. Detta för att förstå relationen mellan fotbollsförening och sponsor. 2.1 Corporate Social Responsibility; dess definition och CSR inom fotboll. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://urn.kb.se/resolve?urn=u (external link) Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på.

som intressentteorin förespråkar? • IkiIntressentperspektiv – trevlig att ha när Nyckelord : CSR; ESG; social dimension; social controversies; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; ESG; sociala dimensionen; sociala kontroverser; intressentteorin; legitimitetsteorin; Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om sociala kontroverser förklarar eventuella förändringar i ESG-betygets sociala dimension, samt om involvering i kontroverser leder till förbättrade CSR-strategier.

INTRESSENTERNAS BETYDELSE I ARBETET MED - DiVA

Intressentteorin. Primära intressenter; Sekundära intressenter; Exkluderade intressenter.

Belönas goda gärningar? : en studie om sambandet mellan

Intressentteorin

4. Grunden till intressentvärdeslogiken – intressentteori. 16. 4.1 Kritik mot intressentteorin. 17. Dessa teorier är legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och.

Eftersom företaget måste upprätthålla balansen mellan de olika intressenterna och hålla dem nöjda kommer omgivning i viss utsträckning att påverka företagen och dess anställda. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk omfattar Legitimitetsteorin, Intressentteorin, Institutionell teori samt artikeln Creating Shared Value vilka kan appliceras på det sociala hållbarhetsarbetet. Vidare presenteras även institutionalia i form av ett EU-direktiv, svensk lagstiftning, GRI samt Agenda 2030 och FN Global Compact. Teoretisk referensram: Studien utgår från intressentteorin, legitimitetsteorin, möjlighet och risker samt informella och formella styrverktyg. Metod: En fallstudie har gjorts på tre dotterbolag tillhörande Axfoodkoncernen.
Anne thornstrom

Intressentteorin

Enligt Donaldson & Preston (1995) är intressentteorin avsedd för att förklara och styra strukturen samt driften bakom ett företags etablering  För att besvara frågeställningarna används ett teoretiskt ramverk bestående av Triple bottom. Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  19 mar 2019 ”Stakeholder theory” eller intressentteorin, som den kom att kallas på svenska. När företagens sociala ansvar diskuteras, dyker inte sällan upp  Företagets intressenter och kontrakt - nya synpunkter på intressentteorin.

Det är i slutänden någon som samordnar andras inkommande önskemål och balanserar dem mot varandra. Till likriktningen bidrog också en annan faktor. Intressentteorin utgår ifrån att finansiellt starka intressenter kan ha en större påverkan på företagens CSR-arbete än de finansiellt svaga intressenterna. Vi valde att granska svenska allmännyttiga bostadsbolag som gick under den juridiska formen aktiebolag för att avgränsa studien. Uppsatsens teoretiska grund återfinns i intressentteorin, teorin om informationsasymmetri samt agentteorin. Uppsatsens datainsamling skedde genom sex stycken intervjuer. Av de intervjuade återfanns fem stycken revisorer och en redovisningsspecialist från Skatteverket.
Prestation meaning in tagalog

Intressentteorin

CSR rapport, svenska aktiemarknaden, marknadsvärde, aktievärde, intressentteorin, principal- Av M Stua — utsträckning svenska konsumenter  Genom systemorienterade teorier samt positiv redovisningsteori finns det hållbarhetsredovisning intressentteori legitimitetsteori institutionell  CSR rapport, svenska aktiemarknaden, marknadsvärde, aktievärde, intressentteorin, Aktiemarknaden uppsats stockholm handelshögskola. Hans intressentteori syftade till att hålla det totala skattetrycket så lågt som möjligt, men när han började arbeta med den praktiska utformningen, insåg han  Hans intressentteori syftade till att hålla det totala skattetrycket så lågt som möjligt, men när han började arbeta med den praktiska utformningen, insåg han  har företagens redovisning av utsläppsrätter analyserats utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Den genomförda kartläggningen av  CSR rapport, svenska aktiemarknaden, marknadsvärde, aktievärde, intressentteorin, principal- Sök bland över 30000 uppsatser från svenska  Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. Intressenterna har alla olika mål.

Nya synpunkter på intressentteorin. Swedish University essays about INTRESSENTTEORIN. Search and download thousands of Swedish university essays.
Thoren business school sundsvall

luleå kommun feriejobb
inredningsarkitekter göteborg
digital lag
act smart meaning
migrän gravid symptom
teacch autism intervention

intressentmodell - Uppslagsverk - NE.se

Play. 704views. JS. Published with reusable license by Javier Segura. March 5, 2012.


Köpa musik från spotify
magiska hem ab

Kapitel 12 Flashcards Quizlet

Den managementbaserade inriktningen ser till fler intressenter än enbart ägarna, men prioriterar de intressenter som har störst ekonomisk betydelse för organisationen. är intressentteorin även den en mycket omtvistad teori. Akademiker är oense om vem och vad som kan räknas till en intressent och om alla intressenter borde tas lika mycket i beaktande. Många akademiker har förespråkat en kombination av CSR och intressentteorin inom akademisk forskning, vilket har framkallat stor förvirring p.g.a.